BG   FR   ES   EN   
 

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с кандидатстването за стипендии за втория срок на учебната 2021/2022 година Ви информирам за следното:
На сайта на гимназията са качени:

1. Заявление-декларация по образец – вариант 1 кратък
2. Заявление-декларация по образец – вариант 2

1/ Учениците, които кандидатстват за месечна стипендия за успех попълват краткия вариант 1 и го предават на класния ръководител, в срок до 28.02.2022 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО отбелязват дали са предоставили вече банкова сметка за превеждане на стипендията или сега представят документ от банката за номера на банковата сметка, на името на ученика.

2/ Учениците, които кандидатстват за месечна социална стипендия, попълват заявление-декларация, вариант 2 и прилагат необходимите документи, описани в указанията към него. Декларират се доходите за предходните 6 месеца, за периода от август 2021 г. до януари 2022 г., за този период минималната работна заплата за страната е 650 лева.
Попълненото заявление-декларация вариант 2, с необходимите придружаващи документи се предава на класния ръководител в срок до 28.02.2022 г.

3/ Учениците, които кандидатстват за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители или с един родител, попълват заявление-декларация, вариант 2 и прилагат необходимите документи. За стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се представя актуално решение на ТЕЛК.

За допълнителна информация може да се обръщате към Милена Иванова, Завеждащ административна служба, телефон 052/385324.


Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ