BG   FR   ES   EN   
 

Стипендии "France Excellence" за 2024 година
Условия и ред за получаване на стипендии от учениците в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование


Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с кандидатстване за стипендии за втория срок на учебната 2023/2024 година
Ви информирам за следното:
На сайта на гимназията са качени:

1. Заявление-декларация по образец – вариант 1 кратък

2. Заявление-декларация по образец – вариант 2

1/ Учениците, които кандидатстват за месечна стипендия за успех, попълват краткия вариант 1 и го предават на класния ръководител. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО отбелязват дали са предоставили вече банкова сметка за превеждане на стипендията или сега представят документ от банката за номера на банковата сметка, на името на ученика.
СРОК ДО 28.02.2024 г.

2/ Учениците, които кандидатстват за месечна социална стипендия, попълват заявление-декларация, вариант 2 и прилагат необходимите документи, описани в указанията към него. Декларират се доходите за предходните 6 месеца, за периода от август 2023 г. до януари 2024 г., като доходът на член от семейството трябва да бъде до 805,50 лева /среден размер на минималната работна заплата за страната за предходните 6 месеца/.
Попълненото заявление-декларация вариант 2, с необходимите придружаващи документи се предава на класния ръководител.
СРОК ДО 28.02.2024 г.

3/ Учениците, които кандидатстват за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители или с един родител, попълват заявление-декларация, вариант 2. При първоначално кандидатстване прилагат необходимите документи. За стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се представя актуално решение на ТЕЛК.
Представя се документ от банката за номера на банковата сметка, на името на ученика, ако се кандидатства за първи път за стипендия.
СРОК ДО 28.02.2024 г.

За допълнителна информация може да се обръщате към Милена Иванова, Завеждащ административна служба, телефон: 052/385324, мобилен телефон: +359876533120.

Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ