BG   FR   ES   EN   
 
Учениците, които кандидатстват за стипендия за успех попълват краткия вариант 1 и го предават на класния ръководител. Учениците отбелязват ЗАДЪЛЖИТЕЛНО дали са предоставили вече банкова сметка за превеждане на стипендията.

Класният ръководител се подписва на заявлението-декларация и съставя списък на учениците от класа по реда, в който са в дневника.
Класният ръководител предава списъка, заедно със заявленията на учениците и документите от банката за номера на банковата сметка (ако ще получават стипендия за първи път) на Милена Иванова – ЗАТС в срок до 07.10.2022 г.

Учениците, които кандидатстват за т.нар. социална стипендия, стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители или с един родител попълват заявление-декларация вариант 2 и прилагат необходимите документи, описани в указанията към заявлението-декларация, включително и документ от банката за номер на банковата сметка (ако ще получават стипендия за първи път). Учениците с трайни увреждания, които кандидатстват за стипендия, представят актуално решение на ТЕЛК.

За стипендията първи срок периодът, за който е необходимо да се представят бележки за доходи за предходните 6 месеца е март 2022 г. – август 2022 г. За този период средната минимална работна заплата за страната е 700 лева.
Класният ръководител се подписва на заявлението-декларация и го предава на Милена Иванова – ЗАТС в срок до до 07.10.2022 г.

Учениците, които ще получават стипендия за първи път ЗАДЪЛЖИТЕЛНО представят ДОКУМЕНТ ОТ БАНКАТА ЗА НОМЕРА НА БАНКОВАТА СМЕТКА.