BG   FR   ES   EN   
 
Стипендии за 1 срок на учебната 2021-2022 - класиране


Протокол на комисията по стипендиите за извършено класиране и предложение за отпускане на стипендии за 1 срок на учебната 2021-2022


Условия и ред за получаване на месечни стипендии


Заповед утвърждаване на промяна на размера на месечните стипендии


1. Заявление-декларация по образец – вариант 1 кратък
2. Заявление-декларация по образец – вариант 2

1/ Учениците, които кандидатстват за месечна стипендия за успех попълват краткия вариант 1 и го предават на класния ръководител, в срок до 22.10.2021 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО отбелязват дали са предоставили вече банкова сметка за превеждане на стипендията или сега представят документ от банката за номера на банковата сметка, на името на ученика.

2/ Учениците, които кандидатстват за месечна социална стипендия, попълват заявление-декларация, вариант 2 и прилагат необходимите документи, описани в указанията към него. Декларират се доходите за предходните 6 месеца, за периода от март 2021 г. до август 2021 г., за този период минималната работна заплата за страната е 650 лева.
Попълненото заявление-декларация вариант 2, с необходимите придружаващи документи се предава на класния ръководител в срок до 22.10.2021 г.

3/ Учениците, които кандидатстват за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители или с един родител, попълват заявление-декларация, вариант 2 и прилагат необходимите документи. За стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се представя актуално решение на ТЕЛК.
Представя се документ от банката за номера на банковата сметка, на името на ученика, ако се кандидатства за първи път за стипендия.

За допълнителна информация може да се обръщате към Милена Иванова, Завеждащ административна служба, телефон 052/385324.


Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ