BG   FR   ES   EN   
 
Указание за подаване на документи за явяване на изпит DELF scolaire – 2023 година


Изпитите DELF scolaire ще се проведат в ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” както следва:
1. Общ изпит:
А2 на 17.02.2023 г. /петък/
B1 на 18.02.2023 г. /събота/
B2 на 18.02.2023 г. /събота/


2. Всеки ученик, желаещ да се яви на изпит DELF – ниво A2 , B1 или B2, подготвя следните документи:

- Fiche d’inscription au DELF scolaire – попълва се лично от ученика.
Изтеглете в PDF или DOC формат.

Внимание: изписването на имената на латиница трябва да отговаря на това в личната карта!

- Копие на лична карта /препоръчително, за сверяване на данните/

2. Списъкът „Iscriptions au DELF scolaire” e общ за всички ученици от съотвeтния клас/училище, желаещи да се явят на изпит DELF. Имената се попълват четливо, с главни печатни букви.
Изтеглете в PDF или DOC формат.

3. Документите по т.1 и т.2, заедно с таксата от 120 лв. за всеки ученик се предава при домакина на ІV ЕГ или по банков път в срок до 31.01.2023 г.

Данни на банковата сметка:
Име на банката: Общинска банка АД
Банков клон: Финансов център Варна
Град: Варна
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG29 SOMB 9130 1023 0373 01
Титуляр на сметката: Училищно настоятелство при ІV ЕГ ”Фредерик Жолио-Кюри”
При превеждане на таксата по банков път в „Основание” да се посочи нивото, трите имена на кандидата, училище и клас.