BG   FR   ES   EN   
 
Правилници и планове
за 2017/2018 година


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на IV ЕГ — 2017/2018 година

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в IV ЕГ - Варна учебна 2017/2018 година

Годишен план 2017-2018 - Мисия на училището

СТРАТЕГИЯ за развитието на IV ЕГ град Варна — 2016-2020 година

Етичен кодекс на училищната общност в IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" - Варна

Мерки за управление на качеството на образованието

План за дейността на училищната комисия по безопасност на движението за учебната 2017/18 година

ПРАВИЛА за организиране на самостоятелна форма на обучение в IV ЕГ

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред за учебната 2017-2018 година

УСЛОВИЯ И РЕД за получаване на стипендии от ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование

ПРОГРАМА за превенция на ранното отпадане на деца от училище

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020)


План за дейността на училищната комисия по безопасност на движението за учебната 2017/18 година

ПРАВИЛА за организиране на самостоятелна форма на обучение в IV ЕГ