BG   FR   ES   EN   
 


Правилници и планове
за 2018/2019 година


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на IV ЕГ — 2018/2019 година

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в IV ЕГ - Варна учебна 2018/2019 година

ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019 - мисия на училището

СТРАТЕГИЯ за развитието на IV ЕГ град Варна — 2016-2020 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност в IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" - Варна

ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите с деца в IV ЕГ

МЕРКИ за управление на качеството на образованието

ПЛАН за дейността на училищната комисия по безопасност на движението за учебната 2018/2019 година

ПРАВИЛА за организиране на самостоятелна форма на обучение в IV ЕГ

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред за учебната 2018/2019 година

УСЛОВИЯ И РЕД за получаване на стипендии от ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование

ПРОГРАМА за превенция на ранното отпадане на деца от училище

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020)

ПЛАН ПРОГРАМА за взаимодействието между училищната общност на IV ЕГ и родителите

Инструктажи за безопасни условия на труд в IV ЕГ

Инструктажи за работа в кабинетите на IV ЕГ
ПЛАН за дейността на училищната комисия по безопасност на движението за учебната 2018/2019 година

ПРАВИЛА за организиране на самостоятелна форма на обучение в IV ЕГ