BG   FR   ES   EN   
 

2024-02-21 2:16:29 PM


На вниманието на кандидатите за явяване на изпит DELF scolaire, сесия февруари 2024 г.

Във връзка с провеждането на изпит за ниво на владеене на френски език DELF scolaire,  нива В1 и В2,  в ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” – Варна,  Ви уведомявам, че той ще се проведе, както следва:
Нива В1 и В2  на 24.02.2024 г. с начален час на общия изпит (писмен):
•    11.00 часа  - общ изпит за ниво B1
•    14.30 часа – общ изпит за ниво B2
В индивидуалните уведомления на кандидатите, записани за DELF scolaire - ниво  B1 и/или B2, съдържащи мястото, датата и часа за общия и за индивидуалния изпит.
Моля да обърнете внимание, че допускането в изпитната зала за общия изпит е както следва:
на 24.02.2024 г. е  съответно:
- от 10.30 до 10.50 часа за ниво B1
- от 14.00 до 14.20 часа за ниво B2
Индивидуалните изпити (устен) за  нива В1 и В2  се провеждат съгласно график на 24.02.2024 г. и на 25.02.2024 г.
Внимание! Важно е да се спази посочената в уведомлението дата!
Кандидатите трябва да бъдат 15 минути преди посочения в уведомлението час  пред залата, в която са разпределени.
И за двата изпита, общ (писмен) и индивидуален (устен), при явяването си в изпитната зала, кандидатите трябва да представят документ за самоличност /лична карта или международен паспорт/ и индивидуалното уведомление – на хартия или на електронен носител.
Успех на всички кандидати!

Веселина Тотева
Директор на ІV ЕГ и на изпитния център DELF
2024-02-09 5:41:26 PM


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ЗАЛИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
10.02.2024 г.
начален час на олимпиадата: 9.00 часа

X и XI клас - стая 101
VIII клас - стая 102
VIII клас - стая 103
IX и XII клас - стая 104
IX клас - стая 105

Напомням, че е необходимо всички, участници в олимпиадите, да носят документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и химикал, пишещ със син цвят.Учениците трябва да заемат местата си в залите не по-късно от 8.30 часа.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ЗАЛИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
10.02.2024 г.
начален час на олимпиадата: 14.00 часа

VIII клас - стая 110
IX клас - стая 109
X клас - стая 108
XI клас - стая 107
XII клас - стая 106

Напомням, че е необходимо всички, участници в олимпиадите, да носят документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и химикал, пишещ със син цвят.Учениците трябва да заемат местата си в залите не по-късно от от 13.30 часа.

Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ

2024-02-07 3:02:28 PM


СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на родителите и учениците от 10 клас!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с провеждане на национално външно оценяване на учениците в 10 клас и
подаване на заявления за явяване на НВО по чужд език и/или по информационни технологии през учебната 2023-2024 година и тематична родителска
среща: „Превенция на агресията сред юношите и защита на личните данни на
учениците“, организираме родителска среща на 07.02.2024 г. от 18.00 часа в
платформата Google Meet.

Ще Ви запознаем с графика на дейностите, свързани с организацията на
изпитите, с формата на изпитите и с удостоверението за завършен първи гимназиален етап, което се издава след  успешно завършен 10 клас.

За вход в родителската срещата следва да използвате служебните имейли
на учениците и изпратената връзка към срещата.

Веселина Тотева
Директор на ІV ЕГ
2024-02-07 12:29:56 PM


Олимпиадата по Френски език - областен кръг за учениците от VIII, IX, X, XI, XII клас, ще се проведе на 10.02.2024 г. (събота) от 9 часа, съгласно разпределение по класни стаи, което ще бъде публикувано на сайта на гимназията в деня преди олимпиадата.

Олимпиадата по Испански език - областен кръг за учениците от VIII, IX, X, XI, XII клас, ще се проведе на 10.02.2023 г. (събота) от 14 часа, съгласно разпределение по класни стаи, което ще бъде публикувано на сайта на гимназията в деня преди олимпиадата.

Необходимо е всички участници в олимпиадите да носят документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и да заемат местата си в залите не по-късно от 15 минути преди началния час.

Внимание!
По време на цялата олимпиада е препоръчително носенето на защитна маска за лице.
Ученици с видими признаци на остри респираторни заболявания (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други) няма да се допускат до участие в олимпиадите.
2024-02-06 3:25:36 PM


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите и учениците от 12 клас!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

На 06.02.2023 г. от 18.00 часа в платформата Google Meet ще се проведе родителска среща относно провеждане на държавните зрелостни изпити през сесия май-юни на учебната 2023-2024 година и дейностите, свързани с приключване на обучението на учениците от 12 клас в IV ЕГ.
Ще Ви запознаем с графика на дейностите и организацията на ДЗИ, с формата на изпитите и с дипломата за средно образование, която се издава след успешно завършен 12 клас и успешно положени задължителни държавни зрелостни изпити.
За вход в родителската срещата следва да използвате служебните имейли на учениците и изпратената връзка към срещата.

Веселина Тотева
Директор на ІV ЕГ
2024-02-05 3:47:41 PM


Уважаеми учители,
Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,

Съгласно заповед РД 09-2047/28.08.2023 г. на МОН междусрочната ваканция е както за учениците от VІІІ до ХII клас - 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.
Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2024 г. присъствено за всички ученици от VIII до XII клас със седмично разписание за втори учебен срок, което ще бъде публикувано на сайта на гимназията.
Ръководството на ІV ЕГ ”Фредерик Жолио-Кюри” пожелава на всички учители и ученици успешен втори учебен срок!

Веселина Тотева
Директор
2024-01-30 6:12:35 PM


ЗАПОВЕД
№ РД-08-1201/30.11.2023 г.

На основание чл. 259, ал. 1, чл.105, ал.1 и ал.6 и чл. 115 а,ал.1 и ал 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.7, ал.6, т.3 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на Заповед № РД-09-227/30.01.2024 г. на министъра на образование и науката и Заповед № РД-01-19/ 30.01.2024 г. на директора на РЗИ-Варна


НАРЕЖДАМ


1. За периода 31.01.2024 г.- 02.02.2024 г. вкл. да се преустанови присъствения образователен процес за учениците от IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна.
2. За периода 31.01.2024 г. - 02.02.2024 г. вкл. да се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VIII до XII клас от IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Учебните занятия да се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание и приложен към настоящата заповед дневен режим. Продължителност на един учебен час – 40 минути. Начало на учебните занятия – 8:00 часа.
3. Учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние в платформата G Suite за образованието.
4. При организирането на обучението на учениците от разстояние в електронна среда да се прилагат приетите и утвърдени Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда през учебната 2023-2024 г. в IV ЕГ.
5. Дейностите на групите за занимания по интереси да се провеждат в електронна среда, съгласно утвърдения график и при задължително изпращане на връзка за онлайн сесията.

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители, ученици, родители на ученици и служители.

ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА
Директор на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“
Ивелина Стоянова
Съгласно Заповед № РД 08-992/24.01.2024 г.
2024-01-18 2:50:53 PM


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОЛИМПИАДИ:

Олимпиадата по Френски език - общински кръг за учениците от VIII, IX, X, XI, XII клас, ще се проведе на 20.01.2024 г. (събота) от 9 часа.
Разпределение на учениците, заявили желание за участие по зали:
Стая 101:
- 8. А, В, Д клас
- 11. клас
Стая 110:
- 9. Б, В, Д клас
- 10. клас
Стая 312:
- 8. Б, Г клас
- 9. А, Г клас
- 12. клас

Олимпиадата по Испански език - общински кръг за учениците от VIII, IX, X, XI, XII клас, ще се проведе на 20.01.2024 г. (събота) от 9 часа.
Разпределение на учениците, заявили желание за участие по зали:
Стая 102 – 8. Ж клас
Стая 103 – 9. З, И клас
Стая 104 – 8. З клас
Стая 105 – 9. Е, Ж клас
Стая 106 – 8. E, И клас
Стая 107 – 10. Е, Ж клас
Стая 108 – 10. З, И клас
Стая 109 – 12. клас
Стая 222 – 11. клас

Олимпиадата по БЕЛ - общински кръг за учениците от VIII, IX, X, XI, XII клас, ще се проведе на 21.01.2024 г. (неделя) от 9 часа.
Разпределение на учениците, заявили желание за участие по зали:
Стая 101:
- 8. А, Б, В, Г, И клас
- 9. клас
- 11. клас
Стая 102:
- 8. Е, Ж клас
- 12. клас
Стая 103:
- 10. клас

Необходимо е всички, участници в олимпиадите, да носят документ за самоличност – лична или ученическа карта и да заемат местата си в залите не по-късно от 8.45 часа.
2024-01-11 5:56:46 PM


Олимпиада по английски език – общински кръг


Олимпиадата по английски език – общински кръг, ще се проведе на 13.01.2024 г. (събота) от 9.00 часа. Учениците трябва да бъдат в сградата на училището в 8.30 и да заемат местата си до 8.45 часа.
Разпределение по зали: 
9 клас - 109 зала
10 клас - 110 зала
11 клас - 108 зала
12 клас - 107 зала
 
Важно! За всички олимпиади е необходимо учениците да носят лични документи – лична карта или ученическа карта!
Успех на всички участници!
2023-12-22 1:09:03 PM


Уважаеми колеги,
Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,

Коледната ваканция е в периода 23.12.2023 г. 02.01.2024 г. вкл.

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници ръководството на Гимназията пожелава на всички весело и спокойно посрещане на празниците.
Приемете нашите пожелания за здраве, щастие и дръзновение.
Нека Коледният дух превърне проектите в реалност, а топлината и светлината да озаряват всеки ваш ден!

Нека Новата 2024 година да донесе на всички радост и благоденствие!
Честита Коледа!
Весела и щастлива Нова година!

Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ

 

 
2023-12-18 10:32:03 AM


IV ЕГ поздравява Ирен Вълчанова от 9. „Д” клас за класирането ѝ на II кръг на X Национален литературен конкурс „Млад писател”, организиран за ученици от 7. до 12. клас от Издателска група „Просвета” и Националната Априловска гимназия. Форматът на конкурса е изключително оригинален - в първия кръг участниците трябва да отговорят на 50 нестандартни въпроса, като проявят въображение, проницателност и безупречно владеене на езиковите норми. В тазгодишното издание на надпреварата са взели участие рекорден брой ученици, като само 12 от тях биват допуснати до следващия кръг. Той се проведе на 15.12.2023 г. в гр. Габрово, като участниците бяха предизвикани да дискутират различни актуални теми, да попълват липсващи думи в стихове, да проявят креативност в създаването на собствени текстове. Журито с председател и патрон на конкурса писателя Ивайло Гогов бе затруднено да определи победителите и поздрави всички участници за впечатляващото представяне. Ирен бе отличена с грамота, медал и награда книги от български автори.

Получихме и поздравително писмо от г-н Ивайло Гогов - български поет, писател и сценарист и основател на Националния ученически литературен конкурс „Млад писател“:

„За кратката си десетгодишна история конкурсът успя да се наложи като едно от най-сериозните, трудни и предизвикателни събития в българската литературна действителност. Ние сме синоним на висок стандарт и безкомпромисна прецизност към младите литературни таланти на България. Нашите участници са най-добрите сред най-добрите. При все това, всяко издание на конкурса задава още по-високи стандарти и привлича все по-надарени деца.

Конкурсът се провежда на два етапа сред стотици ученици от десетки училища от цяла България. На финалния кръг в Националната Априловска гимназия събираме дванадесетте най-добре представили се участници.

Тази година сред тях беше и Ирен Вълчанова.

Тя се представи повече от отлично, на моменти оставяйки ни без дъх.

Присъствието ѝ и изявите ѝ бяха комплимент за мен и колегите ми от журито.

Рядко сме срещали толкова будно, грамотно и талантливо дете. Тя остави у нас прекрасни впечатления както за себе си, така и за Вашето училище и за Вашия град.(...)"

Пожелаваме на Ирен да продължава да развива своя талант в творческото писане! Нека смело да се устремява към непокорени върхове, а ние сме уверени в нейните бъдещите успехи от още много престижни конкурси!

 
 
2023-12-15 12:53:59 PM


Поздравления за отбора по волейбол-девойки VIII-X клас на 4ег "Фредерик Жолио-Кюри "се класира на II място на Общински ученически игри.

Състав на отбора: Катрин Деан Димитрова (9. Ж), Мария Бъчварова (9. Ж), Юлияна Колева (9. Ж), Невена Братанова (9. Ж), Янита Драмова (9. Б), Велимира Герджикова (9. З), Изабела Колева (9. З), Ина Божилова (9. Г), Катерина Дянкова (9. Е), Лилия Парушева (9. Е).

Ръководител: г-жа Наталия Фъргова.

 
2023-12-12 10:19:14 AM


Поздравления за отбора по баскетбол юноши до 12 клас за завоюваното I място и спечелена купа на Общинските ученически игри.

Състав на отбора: Ивелин Иванов (12. Е) – капитан, Мартин Зафиров (12. Д), Васил Иванов (11. А),  Ивайло Кръстев (11. В), Адриан Малчев (11. В), Емил Джиков (11. В), Михаил Железов (10. А), Арда Адем (8. В), Максим Данков (8. А).

Ръководител: г-н Иван Иванов
2023-12-06 1:29:28 PM


Ръководството и колективът на ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” поздравяват Пламена Калъчева - учител по български език и литература, и Невена Недялкова - учител по история и цивилизации и география и икономика, за удостояване с Общинското отличие “Млад учител” за мотивиран старт в учителската професия за 2023 година.
Община Варна присъжда престижната наградата от 2005 година, началото е поставено на 5 октомври - Международния ден на учителя. До днес младите варненски педагози се удостояват с признание за избора си да приемат мисията на учителя.
Пожелаваме много здраве, вдъхновение и следващи успехи на г-жа Калъчева и г-жа Невена Недялкова!
2023-12-05 1:05:26 PM


Поздравления за отличното представяне на отбора по волейбол - юноши VIII-X клас, спечелил златни медали, купа и грамота на Общински кръг на Ученически игри. Следва участие в Областен кръг.

 

 

Състав на отбора: капитан - Александър Денев (10. Е), Марс Галиев (11. Б), Атанас Беков (10. А), Кристиан Стамов (10. А), Атанас Колев (10. Б), Константин Даскалов (8. Е), Димитър Карачевийски (9. Е), Калоян Томов (9. Г).

Ръководител: г-жа Мая Георгиева

 

 
2023-12-04 10:47:06 AM


Поздравления за отбора по тенис на маса девойки (до 10. клас) за спечеленото I място на Общински ученически игри:  Виктория Добромирова (8. Г, Моника Михайлова (9. И), Гергана Димитрова (10. И) и Славея Христова (10. И), която взе I място и на индивидуалното класиране.

 


 

Поздравления за отбора по тенис на маса (до 12. клас отборно) за спечеленото II място на Общински ученически игри: Ирина Костадинова (11. Д), Теа Чакърова (10. Г) и  Мелина Николова (9. Ж), която взе III място на индивидуалното класиране.

 


   
2023-12-01 12:10:46 PM


СЪОБЩЕНИЕ


Олимпиадата по Математика - общински кръг за VIII, IX, X, XI, XII клас, ще се проведе на 03.12.2023 г. (неделя) от 9 часа в стая 312.

Необходимо е учениците, участници в олимпиадата, да носят ученически лични карти и да заемат местата си в залата не по-късно от 8.45 часа.


Веселина Тотева

Директор на IV ЕГ
2023-11-27 9:07:37 AM


IV ЕГ поздравява  отбора по баскетбол девойки VIII-X клас, който спечели I място на Общински ученически игри след изключително оспорвана среща.
Състав на отбора:
Николета Стойнова (капитан) (10. Г), Боряна Николова (10. В), Ивелина Савова (10. Г), Калина Атанасова (9. В), Даная Вълчева (8. В), Андреа Киричова (8. В) и Виктория Захариева (8. В).
Ръководител  на  отбора: Светлин Бурханларски.


 
2023-11-20 9:06:01 AM


Дневен режим при работа в електронна среда

  1. 8.00 - 8.40
  2. 8.50 - 9.30
  3. 9.40 - 10.20
  4. 10.40 - 11.20
  5. 11.30 - 12.10
  6. 12.20 - 13.00
  7. 13.10 - 13.50
  8. 14.00 - 14.40

Продължителност на 1 учебен час – 40 мин.

Почивка между часовете – 10 мин.

Голямо междучасие – 20 мин.2023-11-19 6:48:01 PM


ЗАПОВЕД

 РД-08-      /    .11.2023 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО  и във връзка с обявеното бедствено положение на територията на Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна

НАРЕЖДАМ

1.      На 20.11.2023 Г. /понеделник/ да се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от  VIII  до  XII  клас от IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Учебните занятия  да се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание и приложен към настоящата заповед дневен режим. Продължителност на един учебен час – 40 минути. Начало на учебните занятия – 8:00 часа.

2.      Учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние в платформата G Suite за образованието.

3.      При организирането на обучението на учениците от разстояние в електронна среда да се прилагат приетите и утвърдени Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда през учебната 2023-2024 г. в IV ЕГ.

4.      Дейностите на групите за занимания по интереси да се провеждат в електронна среда, съгласно утвърдения график и при задължително изпращане на връзка за онлайн сесията.

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители, ученици, родители на ученици и служители.

ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“
2023-11-15 10:28:46 AM


Ученици от 10. А, Ж, и И клас участваха в  конкурс организиран от Община Варна, РУО - Варна и НАОП "Николай Коперник", посветен на забележителните постижения на жените в разкриването на тайните на нашата Вселената, с който се отбеляза 60-тата годишнина от полета на първата жена в космоса - Валентина Терешкова.

I място за представен постер спечелиха:

- Рени Лазарова (10. Ж) клас

- Екатерина-Александра Тодорова (10. Ж) клас

III място за представена презентация спечелиха:

- Белослава Златева (10. А) клас

- Йоана Михова (10. А) клас

- Славена Кирова (10. А) клас

Поощрителна награда за рисунка:

- Цветелина Димитрова (10. Ж)

Грамоти за участие в конкурса получиха: Йоана Михова, Кристиян Шивачев, Камелия Василева, Филип Узунски, Лора Йорданова, Нора Манова, Адриана Пуева, Ваня Тодорова, Арина Петрова, Мариана Душкова, Яница Кирилова Габриела Костадинова, Белослава Златева, Даниела Енева, Яна Андонова, Кира Баролская.

Ръководители: г-жа Светла Батоева, г-жа Наташа Неделчева.
2023-11-03 7:12:29 PM


Уважаеми учители,

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,


Съгласно заповед № РД – 3470/31.10.2023 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с разкрити избирателни секции в училището за втори тур на изборите за общински съветници и кметове денят 06.11.2023 г./понеделник/ е определен за неучебен ден за всички ученици от VІІІ до ХII клас.

Учебните занятия се възстановяват съответно на 07.11.2023 г. /вторник/ за всички ученици от VIII до XII клас.


Веселина Тотева

Директор
2023-10-27 4:35:24 PM


Уважаеми учители, ученици и родители,

На 1 ноември – Ден на народните будители, всички ние изразяваме почитта си към създателите и пазителите на българската духовност и традиции. Прекланяме се пред тези, които ревностно са съхранили националното ни самосъзнание. Богатата ни история и култура е запазила имената на редица бележити българи, които с гордост определяме като народни будители. Благодарение на тях съществува и днес българската нация, вярата в непреходните ценности, в морала и добродетелите, запазени през вековете.

Ръководството на гимназията честити 1 ноември - Деня на народните будители, на всички учители и ученици, както и на техните родители.


Есенната ваканция е от 28.10.2023 г. до 01.11.2023 г. включително.

Пожелаваме Ви хубави празнични дни!


В. Тотева

Директор на ІV ЕГ
2023-10-11 1:23:04 PM


IV ЕГ поздравява Станислава Иванова от 12. „Б” клас за спечелената I награда в Националния литературен конкурс „Мечтите на дивите цветя”, учреден на името на Мими Праматарова. Церемонията за връчването на годишните награди за призови места на конкурса се проведе на 06.10.2023 г. в гр. София и бе организирана от Националния доверителен екофонд, Националния парк „Рила” и Фондацията „Екологичен форум плюс”. Грамотата и плакетът бяха връчени лично от заместник-министъра на Министерството на околната среда Николай Сиджимов, а отличените творби ще бъдат публикувани на сайта на Екофонда.

Пожелаваме на Станислава още много творчески успехи и спечелени награди!

  
2023-10-05 4:52:17 PM


Уважаеми родители,


На 10.10.2023 г. и на 11.10.2023 г. ще се проведат родителски срещи по следния график:


1. 10.10.2023 г., 18 часа  - Родителска среща за 11 и 12 клас

• 12  а - и   клас

 Обща родителска среща в Актова зала от 18.00 до 18.30

 Родителска среща с класните ръководители от 18.30 до 19.00 часа по класни стаи


• 11 а - и  клас

 Родителска среща с класните ръководители от 18.00 до 19.00 часа по класни стаи


2. 11.10.2023 г., 18 часа - Родителска среща за 8, 9 и 10 клас

• 10  а - и  клас

 Обща родителска среща в Актова зала от 18.00 до 18.30

 Родителска среща с класните ръководители от 18.30 до 19.00 часа по класни стаи


• 8 а - и  клас ; 9 а-и клас

 Родителска среща с класните ръководители от 18.00 до 19.00 часа по класни стаи


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на класовете по стаи.


Веселина Тотева

Директор на IV  ЕГ
2023-09-26 1:28:27 PM


Уважаеми родители и ученици,

В IV EГ за четвърта учебна година ще се изучава китайски език с преподавател-доброволец, осигурен от институт „Конфуций“ – Великотърновски университет

“Св. св. Кирил и Методий“.

Обучението се провежда след приключване на учебните занятия от 14.30 ч., до 15.30 ч. в един ден от седмицата.

За да се включи ученикът в обучението е необходимо да подаде ЗАЯВЛЕНИЕ в срок до 29.09.2023 г. в стая 203 при техническия секретар.


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2023-09-22 2:14:53 PM


СЪОБЩЕНИЕ


Ръководството на Гимназията честити  22 септември - Деня на Независимостта на България на всички учители и ученици, както и на техните родители.   

Каним ви да се включите в инициативите  на Община Варна в сътрудничество с Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска Света митрополия за отбелязването на този светъл празник, на който честваме годишнината от обявяването на суверенитета на Българската държава.

Честит празник!


Веселина Тотева

Директор на ІVЕГ


https://www.varna24.bg/novini/varna/Interesna-programa-ochakva-varnenci-za-22-septemvri-1832604
2023-09-14 2:08:13 PM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри” и  на техните родители!


Уважаеми родители и ученици,


Приканваме Ви да се присъедините към благотворителната кампания "Да спасим 15 септември за децата в Царево и околността!" и да проявите съпричастност към трудния момент, който преживяват децата и техните семейства от този район в навечерието на новата учебна година.

Вместо да поднесете цветя на 15 септември на вашите учители, да дарите средствата за децата на пострадалите семейства.

Във фоайето на гимназията ще има кутия за дарения.

Благодарим Ви!


ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 15.09.2023 г. от 9.00 часа.


Участниците в програмата да се явят в гимназията не по-късно от 8.00 часа, а всички  ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас  не по-късно от 8.45 часа. Официалното униформено облекло е задължително.


Пожелавам успешно начало на учебната 2023/2024 година и вълнуващи срещи с учители и съученици.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2023-08-25 1:29:32 PM


НА ВНИМАНИЕТО

на родителите на учениците, приети в VІІІ клас

за учебната 2023/2024 година!


СПИСЪК на учениците записани в VIII клас за учебната 2023/2024 година по класове, профили и входящи номера от РУО


На 04.09.2023 г. ще се проведе родителска среща по следния график:


1. Обща родителска среща:

- от 18.30 до 19.00 часа в Актовата зала на гимназията за учениците от следните паралелки:

VIII А – профил „Чужди езици“ – френски език/ английски език

VIII Б – профил „Чужди езици“ – френски език/ английски език

VIII В – профил „Чужди езици“ – френски език/ португалски език

VIII Г – профил „Чужди езици“ – френски език/ испански език

VIII Д – профил „Природни науки“ – френски език/ английски език


- от 18.00 часа до 18.30 часа в Актовата зала на гимназията за учениците от следните паралелки:

VIII Е – профил „Чужди езици“ – испански език/ английски език

VIII Ж – профил „Чужди езици“ – испански език/ английски език

VIII З – профил „Чужди езици“ – испански език/ португалски език

VIII И – профил „Природни науки“ – испански език/ английски език


2. Родителска среща с класните ръководители:

- от 18.30 до 19.00 часа по класни стаи за учениците от следните паралелки:

VIII Е – стая 107

VIII Ж – стая 108

VIII З – стая 109

VIII И – стая 111


- от 19.00 до 19.30 часа по класни стаи за учениците от следните паралелки:

VIII А – стая 102

VIII Б – Актова зала

VIII В – Актова зала

VIII Г – стая 105

VIII Д – Актова зала


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор на ІV ЕГ

------------------------------------------------------------------------------


НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАЯВИЛИ УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ!

Заявеното униформено облекло може да се получи от 28.08.2023 г. до 30.08.2023 г., от 9.00 до 15.00 часа в стая 101 на IV ЕГ.

ВАЖНО! Учениците, които желаят да закупят унеформено облекло, могат да го направят в магазина на фирмата на ул. „Фредерик Шопен“ №14.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор на ІV ЕГ